0

கடல் தண்ணீரில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்படும் உலோகத்தின் பெயர் என்ன?

March 25, 2020

Welcome

1
0

மெக்னீசியம்

Magnesium

March 25, 2020

Welcome